Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

  • Styret i Gofotn 2022

Vedtekter

VEDTEKTER FOR GOFOT’N DANSEKLUBB, SKAUN.
Vedtatt på stiftelsesmøte i Skaun Samfunnshus 15.08.01.
Revidert på ekstraordinært årsmøte i Fossvang, Skaun 02.05.12.

§1 FORMÅL
Klubbens formål er å være en interesseorganisasjon for danseglade i Skaun og omegn.
Videre blir det klubbens oppgave å arrangere dansefester og dansekurs.

§2 MEDLEMSKAP
Klubben er åpen for alle interesserte over 13 år.
Det er én type medlemskap:
Personlig årsbetalende medlemmer. Disse har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette årskontingentene.

§3 STYRET
Styrets leder skal etter årsmøtet kalle inn til styremøte hvor styret konstituerer seg.
a) Funksjonstiden i styret er to år, ordnet slik at to/tre er på valg hvert år.
Leder velges hvert år.
b) Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem samt et varamedlem.
c) Valgkomité bestående av to representanter som velges for 2 år.
d) To revisorer velges hvert år.
e) Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.
f) Styret sammenkaller når leder beslutter det eller når minst tre andre av styret krever det.
g) Sakene avgjøres ved alminnelig flertall.
h) Styret legger fram årsberetning, revidert regnskap, arbeidsprogram og forslag til budsjett for kommende år. Regnskapet følger kalenderåret. Klubbens midler forvaltes av styret.
i) Styret kan oppnevne spesielle utvalg til aktuelle oppgaver.

§4 ÅRSMØTE
a) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkallingen skjer med minst to ukers varsel. Kunngjøringen skjer ved bruk av følgende alternative kommunikasjonsmidler: Ved oppslag og/ eller annonse i lokalpressen, E-mail, SMS eller ved kunngjøring via utsendelse av giroinnbetalingsblankett for medlemsavgift.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest innen utgangen av februar.
b) Årsmøtet behandler:
* Valg av møteleder, sekretær og tellekorps 
* Årsberetning
* Revidert regnskap
* Arbeidsprogram og budsjett for neste år
* Valg av styreleder, fire styremedlemmer og en varamann, revisorer og valgkomité.

§5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
a) Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når 2/3 av klubbens medlemmer krever det.
b) For innkalling gjelder regler som vanlig årsmøte.
c) Ekstraordinært årsmøte kan bare ta opp saker som er kunngjort i innkallingen.

§6 OPPLØSNING
Dersom forslag om oppløsning av klubben er vedtatt med minst 2/3 flertall på et årsmøte, må saken opp igjen på neste årsmøte og stadfestes med minst 2/3 flertall for å være gyldig.
Disponering av lagssaker og eventuelle midler avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall.

§7 VEDTEKTSENDRINGER
Framlegging om vedtektsendringer skal kunngjøres sammen med årsmøteinnkalling.
Vedtektsendringer skal avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall. Hvis ikke 1/3 av stemmeberettigede medlemmer er tilstede må vedtaket gjentas på et ekstraordinært årsmøte innen en måned. Årsmøtet er da vedtaksdyktig uten hensyn til antallet frammøtte medlemmer.

§8 FORENINGENS KONTI
Styreleder og kasserer disponerer foreningens konti.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn